Bun venit pe situl nostru! Domnul să te binecuvânteze!

Regulamentul Acțiunii Catolice "Sf. Iosif" din Dieceza de Iași

Participarea la Acțiunea Catolică

Asistenții

Persoanele consacrate

Asociația diecezană

Asociația parohială

Structuri zonale

Norme de participare la viața asociativă

Raportul cu celelalte asociații

Dispoziții generale


Participarea la Acțiunea Catolică

1. La Acțiunea Catolică participă toți aceia care acceptă scopurile precizate de Statut și se angajează să le realizeze în propria comunitate bisericească.
Laicul A.C. - care cu propria adeziune contribuie la existența asociației - este responsabil împreună cu ceilalți membri de viața și de activitatea asociației, la diferite niveluri, începând cu cel de bază. Această responsabilitate și-o exercită intervenind în viața asociației, contribuind direct la luarea deciziilor și la alegerea responsabililor.

Activitatea asociației se poate realiza pe mai multe laturi, care sunt asociate grupurilor:
a. latura educativ-formativă:
- participarea și pregătirea momentelor catehetice;
- pregătirea copiilor pentru prima sfântă Împărtășanie și sfântul Mir;
- aprofundarea cunoștințelor religioase prin lectura în comun a Sfintei Scripturi, conferințe și studii biblice, dezbateri pe teme de credință și actualizarea trăirii ei în situațiile concrete;
- răspândirea în spirit larg, ecumenic, a cunoștințelor despre Dumnezeu și a cuvântului biblic;
- editarea, sprijinirea și răspândirea publicațiilor creștine.

b. latura caritativă:
- ajutorarea celor nevoiași din spitale, cămine de bătrâni, orfelinate, internate, case de handicapați și a celor neajutorați din parohie;
- întrajutorarea și susținerea reciprocă a membrilor asociației etc.;

c. latura liturgică:
- pregătirea sfintei Liturghii;
- participarea la cor;
- ore de adorație și rugăciune în comun;
- exerciții spirituale și zile de reculegere etc.

d. latura cultural-recreativă:
- sensibilizarea față de valorile autentice ale științei, culturii și artei;
- organizarea plăcută și utilă a timpului liber prin pregătirea de cenacluri literar-religioase și muzicale;
- organizarea de activități cultural artistice, sportive și turistice;
- organizarea de excursii și pelerinaje;
- discuții asupra unor cărți și filme care au caracter creștin etc.

2. Adeziunea este modul în care se exprimă apartenența personală la asociație. Ea este actul personal, matur și exprimat în mod normal în cadrul sectorului din care face parte; aceasta are loc conform vârstei după propriile caracteristici. Adeziunea este cerută de la cel interesat prin intermediul sectorului sau grupului la care acesta participă și este primită și validată de către consiliul parohial, care va ține cont de activitatea celui interesat. În parohiile care depun adeziunea pentru prima dată, aceasta este primită și validată de către paroh. Cererea de adeziune se reînnoiește în fiecare an asociativ. În hotărârea asupra cererii de adeziune, consiliul parohial se asigură că persoana care dorește să adere la Acțiunea Catolică este conștientă de obligațiile și datoriile pe care și le asumă prin aceasta. Consiliul diecezan validează cererea unei asociații parohiale de a face parte din A.C. diecezană.
Pot deveni membri colaboratori și creștinii care nu sunt în comuniune deplină cu Biserica Catolică, după ce vor dovedi, timp de trei luni, stăruință în sprijinirea acțiunilor și scopurilor asociației. Calitatea de membru colaborator îi va fi acordată la recomandarea a doi membri ai asociației locale la care dorește să adere.

3. Asociațiile parohiale, grupurile cu caracter zonal, citadin, de institut scolastic, de fabrică sau de cartier, mișcările de studenți sau de muncitori etc. - a căror experiență nu s-ar regăsi în mediul unei asociații parohiale - sunt recunoscute de către consiliul diecezan.
Lista asociațiilor și a grupurilor interparohiale sau diecezane este transmisă în fiecare an comitetului director.

4. Membrii asociațiilor Acțiunii Catolice se împart în grupuri de vârstă, de condiții de viață, de mediu etc. Promovarea și constituirea acestora trebuie să fie recunoscute de către consiliul parohial al asociației.
Asociația, prin ea însăși, este subiectul fundamental al experienței asociative. Din ea derivă momentele de viață distincte pentru cerințele formative și pastorale prin intermediul sectoarelor (copii, tineri și adulți).

5. Participarea și adeziunea la Acțiunea Catolică pot fi atestate printr-un semn aprobat de către consiliul diecezan al asociației care are și scopul de identificare a asociației. Un asemenea semn se va fixa luând în considerație vârsta și situațiile de mediu specifice.

6. Cererea de adeziune la Acțiunea Catolică este înregistrată în lista membrilor asociației parohiale. Listele sunt comunicate comitetului director al asociației diecezane. Participarea unui membru la un grup de mișcare trebuie specificată în cererea de adeziune la Acțiunea Catolică.
În cererea de adeziune trebuie indicate și eventualele responsabilități pe care cel interesat le are în acel grup.
Modalitatea de adeziune poate fi modificată de către consiliul diecezan al Acțiunii Catolice.

7. În cererea de adeziune cei căsătoriți declară ca atare condiția lor făcând posibilă o slujire specifică vocației lor după liniile indicate în art. 10 al Statutului.

8. Participarea la Acțiunea Catolică poate să fie și prin formula "simpatizant" pentru cei care se pregătesc să adere la asociație. Această modalitate este valabilă fie pentru persoane singulare, fie pentru grupuri parohiale sau interparohiale. Comitetul director al diecezei va ajuta într-un mod deosebit un asemenea proces de maturizare.

9. Adeziunea la Acțiunea Catolică aduce cu sine datoria de a contribui în mod personal la viața și activitatea asociației la diferite niveluri prin cotizațiile stabilite și de a susține financiar acțiunile pe care asociația le promovează în mod obișnuit.

10. Prin cererea de adeziune la Acțiunea Catolică se recomandă pentru orice membru să se aboneze la publicația diecezană a asociației, dacă aceasta există, iar dacă nu, la alte publicații în care se vorbește despre activitatea asociației. Fiecare membru va căuta să propună aceste publicații și altora. Membrii colaborează la aceste publicații prin reflecțiile și experiențele lor la nivel personal sau de grup.

11. În viața asociației, depunerea adeziunii înseamnă angajarea oficială a fiecărui membru în fața Bisericii. Modalitatea și data depunerii adeziunii sunt stabilite de către consiliul diecezan. Ca urmare a unei cereri motivate din partea celor interesați, consiliul în cauză poate aproba sau respinge stabilirea unei alte date sau imposibilitatea depunerii adeziunii pentru unii membri sau asociații.
După adunarea generală diecezană prin care se deschide un nou an asociativ și până la depunerea adeziunii, asociația parohială se preocupă de traducerea propunerilor Acțiunii Catolice diecezane în propria comunitate.

Asistenții

12. Asistenții Acțiunii Catolice fac parte integrantă din asociație, la toate nivelurile, conform art. 11 al Statutului. Chiar dacă nu au drept de vot, participă la viața și activitatea grupurilor, adunărilor, consiliilor asociației și a comitetului director cu acțiuni specifice care derivă din misiunea și caracterul lor ministerial.

13. Preotul asistent al asociației diecezane este numit de către episcop. Episcopul poate numi și alți preoți ca și colaboratori ai lui pentru a-l ajuta în misiunea sa din diferitele diviziuni ale asociației (sectoare, mișcări) sau la nivelul legăturilor intermediare (zone, decanate etc.). Ei împreună cu asistentul diecezan formează colegiul asistenților.

14. Asistentul asociației parohiale este parohul sau alt preot numit de către acesta. Asistentul parohial poate să fie ajutat de alți preoți în misiunea care-i revine în cadrul sectoarelor și grupurilor asociației parohiale.

15. Dată fiind natura specifică a raportului dintre asistenți și laici, e de dorit ca autoritatea bisericească să asculte părerea laicilor responsabili înainte de a numi asistentul.

16. Asistentul diecezan are misiunea:
- să coordoneze buna desfășurare a activității Acțiunii Catolice diecezane;
- să convoace, cel puțin o dată pe an, colegiul asistenților în vederea unei acțiuni formative și pastorale cât mai ordonate și eficace în asociație;
- să se îngrijească de întâlnirile de rugăciune și de studiu cu membrii colegiului de asistenți
- să promoveze, ajutat de colegiul asistenților, întâlniri mai restrânse și personale cu asistenții parohiali pentru un schimb fratern de experiențe și informații;
- să promoveze întâlniri ale clerului asupra problemelor referitoare la Acțiunea Catolică, în deplin acord cu episcopul.

17. Colegiul asistenților își asumă datoria formării pastorale, spirituale și de apostolat a asociației diecezane după indicațiile Conciliului (cf. Apostolicam actuositatem, nr. 25), ale papei și ale episcopului.
În interiorul colegiului, sarcinile vor fi împărțite după indicațiile episcopului, rămânând valabil principiul că fiecare membru este responsabil împreună cu ceilalți de îngrijirea spirituală a întregii asociații.

Persoanele consacrate

18. Pentru semnul pe care îl dau și pentru rolul special pe care îl desfășoară în poporul lui Dumnezeu este de dorit în A.C. prezența călugărilor și a călugărițelor.

19. Călugării și călugărițele, în calitate de colaboratori, desfășoară opera lor specifică în comuniune cu asistentul.

20. Misiunile specifice ale călugărilor și călugărițelor vor fi stabilite de comun acord cu superiorii lor și autoritatea bisericească.

Asociația diecezană

21. Asociația diecezană - care în mod deosebit exprimă prin raportul cu episcopul caracterul pastoral și eclezial al asociației - este constituită din toți aceia care aderă în Biserica locală la Acțiunea Catolică, participând la viața ei în una din asociațiile parohiale, grup sau mișcare.
Participarea membrilor la viața asociației are o valoare deosebită și o relevanță semnificativă la nivel diecezan.

22. Adunarea - care reprezintă asociația diecezană în fiecare din componentele sale - este constituită din reprezentanții asociațiilor parohiale, ai grupurilor interparohiale și diecezane și din membrii consiliului diecezan.
Asociația parohială, completă la orice diviziune asociativă, în adunarea diecezană, este reprezentată de către președintele parohial și de către responsabilii A.C. a Copiilor, Tinerilor și Adulților.
În alegeri se va asigura pe cât posibil prezența componentelor asociației, așa cum sunt prevăzute în art. 18 al Statutului.
Orice grup interparohial sau diecezan, de care vorbește art. 26 din Statut, participă la adunarea diecezană cu câte un reprezentant.

23. Adunarea diecezană este convocată în mod obișnuit o dată pe an și decide programul asociației diecezane actualizând programul pastoral al diecezei.
În cadrul adunării au loc și reuniuni separate pe sectoare.

24. Adunarea diecezană, la începutul fiecărui mandat, alege pentru comitetul director: președintele, vicepreședintele, secretarul și administratorul. În alegerea secretarului și administratorului se va ține cont și de propunerea președintelui.
Dacă nu este stabilit altfel de către consiliul diecezan, responsabilii A.C.C., A.C.T. și A.C.A., care fac parte din comitetul director, sunt aleși de către sectoarele respective și confirmați de către adunare.

25. Consiliul este compus din membrii comitetului director, membrii comitetelor zonale, precum și din responsabilii mișcărilor. Consiliul este responsabil de viața și activitatea asociației diecezane în fața adunării și a episcopului.

Consiliul diecezan are și următoarele responsabilități:
- aplică deciziile adunării diecezane;
- studiază și se îngrijește de inițiativele asociației diecezane;
- se îngrijește de inițiativele de formare a responsabililor parohiali;
- prevede întâlniri ale episcopului cu consiliul și are în vedere în același timp rolul Acțiunii Catolice în dieceză și slujirea pastorală care îi este cerută în interiorul Bisericii locale;
- propune episcopului numirea președintelui diecezan ales de către adunare;
- validează cererea asociațiilor parohiale noi de a face parte din A.C. diecezană;
- promovează constituirea și favorizează dezvoltarea mișcărilor; le coordonează activitatea, le aprobă programul și confirmă responsabilii aleși;
- aprobă bilanțul și controlează gestiunea asociației diecezane;
- elaborează și aprobă Regulamentul asociației diecezane.
Consiliul, la propunerea comitetului director și în funcție de necesități, poate să coopteze în interiorul său și alți membri.
Consiliul poate să constituie la propunerea comitetului director comisii și oficii pentru activitatea asociației diecezane.
Consiliul diecezan se întrunește, de obicei, o dată la 3 luni. Poate să se întrunească și separat pe sectoare pentru a studia problemele specifice și pentru a propune orientări sau inițiative atât cu caracter general cât și cu caracter particular.
Pentru a garanta o armonie spirituală și operantă între membri, consiliul promovează în mod periodic inițiative de celebrări și întâlniri spirituale, participând cu generozitate și convingere, știind bine că viața interioară este sufletul oricărui apostolat.

26. Consiliul coordonează și promovează activitatea grupurilor și a mișcărilor, pe baza direcțiilor trasate de către adunarea diecezană.
La propunerea responsabililor mișcărilor și prin decizia consiliului diecezan se pot fixa întâlniri diecezane ale mișcărilor respective, cu scopul de a studia și cerceta orientări comune de activitate.
Programele anuale ale mișcărilor diecezane sunt aprobate de către consiliul diecezan.

27. Comitetul director are sarcina:
- de a coordona și promova activitatea întregii asociații diecezane;
- de a pune în practică hotărârile și de a îndeplini sarcinile pe care consiliul i le încredințează;
- de a studia și propune consiliilor parohiale programele generale ale asociației;
- de a promova și coordona pregătirea programelor sectoarelor în cadrul proiectului unitar formativ-apostolic al asociației;
- de a elabora propuneri de muncă și de a pregăti materialele și broșurile necesare;
- de a fixa adunări, cursuri de studiu și eventual alte inițiative;
- de a se îngriji de raporturile cu organismele naționale și internaționale ale apostolatului laicilor;
- de a menține raporturi constante cu asociațiile parohiale și consiliile zonale ale A.C. Convoacă, la termenul prevăzut și ori de câte ori este necesar sau la cererea unei a treia părți din membri, consiliul și fixează adunarea diecezană.

28. Comitetul director este compus din:
a) președintele diecezan - prezidează consiliul și adunarea, reprezintă asociația diecezană, răspunde de activitatea asociației diecezane. Misiunea sa este incompatibilă cu responsabilități politice sau sindicale directe;
b) vicepreședintele - colaborează cu președintele în sarcinile care le revin în comun;
c) responsabilul A.C.C. - colaborează cu ceilalți membri ai comitetului în toate sarcinile pe care le au în comun și, în mod deosebit, promovează și coordonează activitatea A.C.C. la nivel diecezan;
d) responsabilul A.C. a Tinerilor - colaborează cu ceilalți membri ai comitetului în toate sarcinile pe care le au în comun și, în mod deosebit, promovează și coordonează activitatea A.C.T. la nivel diecezan;
e) responsabilul A.C. a Adulților - colaborează cu ceilalți membri ai comitetului în toate sarcinile pe care le au în comun și, în mod deosebit, promovează și coordonează activitatea A.C.A. la nivel diecezan;
f) secretarul;
g) administratorul.
Președintele absent este înlocuit de către vicepreședinte. O persoană poate cumula două funcții.

29. Comitetul director are misiunea deosebită de a indica itinerare formative - cu mult timp înainte și continuu cu privire la slujirea care se face - responsabililor asociației, realizând ocazii de creștere continuă.

Asociația parohială

30. Asociația parohială a A.C. - semn și moment expresiv de unitate și comuniune - este locul obișnuit de viață și de experiență asociativă. Ea își desfășoară propria activitate de formare și apostolat în acord cu responsabilii și organismele pastorației.

31. Adunarea asociației parohiale este compusă din toți membrii A.C.: tineri și adulți. Copiii sunt prezenți în mod obișnuit prin responsabilii și educatorii lor. Adunarea parohială:
- discută și decide liniile fundamentale ale programului asociației în coordonare cu planul pastoral al parohiei și programul de activitate diecezan;
- alege consiliul parohial în așa fel încât să reprezinte componentele asociației, ținând cont și de art. 18 al Statutului;
- la începutul fiecărui mandat, alege pentru comitetul director: președintele, vicepreședintele, secretarul și administratorul. Propunerea președintelui poate să fie făcută dintre membrii care sunt înscriși în asociație de cel puțin doi ani. În parohiile care depun adeziunea pentru prima sau a doua oară se va avea în vedere activitatea pe care persoana candidată a desfășurat-o în ultimii doi ani în parohie. Misiunea președintelui este incompatibilă cu responsabilități politice directe. În alegerea secretarului și administratorului se va ține cont și de propunerea președintelui;
- dacă nu este stabilit altfel de către consiliul diecezan, responsabilii A.C.C., A.C.T. și A.C.A., care fac parte din comitetul director, sunt aleși de către sectoarele respective și confirmați de către adunare;
- dacă nu este stabilit altfel de către consiliul diecezan, ținând cont de indicațiile art. 37 al prezentului Regulament, confirmă responsabilii și educatorii A.C.C. și responsabilii grupurilor (adolescenți, tineri, adulți, laturi etc.), care sunt aleși de către sectoarele respective.
Adunarea se întrunește cel puțin o dată într-un an asociativ și ori de câte ori o cere consiliul sau cel puțin două treimi din membri.

32. Consiliul este alcătuit din comitetul director parohial, responsabilii de grupuri (studenți, muncitori, laturi etc.), responsabilii A.C.C.

33. Consiliul parohial are următoarele responsabilități:
- răspunde de viața și activitatea asociației atât în fața adunării, cât și în fața comunității creștine și a responsabililor ei;
- actualizează hotărârile adunării;
- primește și validează cererile de adeziune ale celor care doresc să facă parte din A.C.;
- propune parohului numirea președintelui ales de către adunare;
- studiază și se îngrijește în mod deosebit de inițiativele cu caracter spiritual, cultural și de identitate a asociației;
- promovează și coordonează activitatea grupurilor;
- se îngrijește de trecerea membrilor de la o diviziune a asociației la alta;
- se implică, atunci când este posibil, să completeze asociația acolo unde unele diviziuni lipsesc;
- cu scopul de a asigura o coeziune mereu tot mai vie și mai rodnică între membrii săi, promovează inițiative spirituale chiar și de scurtă durată.

34. Membrii consiliului se pot întruni și pe sectoare cu scopul de a se îngriji de activitățile specifice și de a coordona inițiativele pe care asociația înțelege să le promoveze și să le realizeze în cadrul unui sector.

35. Comitetul director convoacă și coordonează activitatea consiliului și fixează adunarea parohială; este format din:
- președintele parohial care prezidează consiliul, adunarea și reprezintă asociația parohială. Atunci când lipsește este înlocuit de către vicepreședinte;
- vicepreședintele, secretarul, administratorul și responsabilii A.C. a Copiilor, Tinerilor, Adulților. În parohiile cu un număr mic de membri o persoană poate cumula două funcții.

36. Grupurile care se constituie în cadrul asociațiilor parohiale au responsabilități de formare atât la nivel general, cât și la nivel misionar.
Activitatea lor se înserează în cadrul proiectului unitar formativo-apostolic al asociației și în același timp face referință la momente unitare explicite pentru toți membrii, sau pentru toți tinerii, sau pentru toți adulții. În cadrul asociației parohiale și a fiecărei diviziuni se pot prevedea momente formative distincte pentru bărbați și femei, tineri ți tinere, băieți și fete.

37. A.C.C. - o asociație de copii angajați în propria formare umană și creștină și în construirea Bisericii - se împarte în secțiuni care reunesc fete și băieți de 6-8; 9-11; 12-14 ani.
Fiecare secțiune - încredințată grijii unui responsabil - poate la rândul ei să se împartă în mai multe grupuri, fiecare cu propriul educator.

38. Educatorii A.C.C. - tineri care au vârsta minimă de 16 ani și adulți ai A.C. - sunt împreună coordonatorii activității A.C.C., care, la rândul ei, este coordonată în consiliul parohial în funcție de întreaga activitate a asociației.

Structuri zonale

39. Structura zonală reprezintă întâlnirea realităților asociative a mai multor parohii învecinate care înlesnesc legătura dintre asociația diecezană și cea parohială. Asociațiile parohiale componente, prin structura zonală, tind să ajungă la o solidaritate reciprocă, să formuleze criterii de acțiune comune și să dezvolte propria slujire în raport cu dinamica socială și eclezială a structurii respective.
Organele de conducere ale asociațiilor zonale sunt similare cu cele existente la nivel parohial sau diecezan.

40. Este de competența consiliului diecezan să delimiteze aceste structuri și să fixeze centrul pentru fiecare. Asociația parohială a centrului structurii zonale va prelua și problemele care sunt legate de structura respectivă.

41. În cadrul structurii zonale pot avea loc întruniri între reprezentanții asociațiilor componente cu scopul de a promova inițiative interparohiale pentru formarea spirituală, culturală și apostolică a responsabililor A.C. și a responsabililor de grupuri și a favoriza schimburi de experiență.

42. Pot fi prevăzute întâlniri în cadrul structurii zonale pentru fiecare diviziune cu scopul de a se îngriji de activitățile specifice și de a coordona inițiative comune.

Norme de participare la viața asociativă

43. Participarea și responsabilitatea în cadrul vieții asociative se realizează cu implicarea fiecărui membru și a fiecărui responsabil în problemele și în deciziile care privesc viața asociativă, începând de la bază.
Atunci când este folositor, prin intermediul confruntărilor și dezbaterilor asupra unor propuneri, pentru a se ajunge progresiv la consens, pot fi fixate consultări ale organismelor responsabile. O asemenea modalitate trebuie în mod deosebit aplicată atunci când e vorba de a hotărî alegerile documentului final al adunării diecezane.
În acest sens, organismele primare pentru participare și coresponsabilitate sunt adunările și consiliile de la diferite niveluri.

44. Votările pentru alegerea sau desemnarea persoanelor cu funcții de conducere și acelea care se referă la cazurile de incompatibilitate se vor face prin scrutine secrete. Pot fi aleși, la diferite niveluri, toți aceia care în momentul votării sunt membri ai A.C. și au deja maturitatea unei experiențe asociative adecvate.

45. Un proces verbal va fi redactat cu privire la deciziile organismelor deliberante și cu privire la pozițiile luate în dezbateri care au dus la deciziile respective. Se va redacta și un proces verbal al alegerilor.

46. Alegerea poate avea loc pe bază de propuneri deschise de candidați sau pe bază de propuneri făcute în secret. În cazul din urmă vor rămâne în cursă, după fiecare scrutin, candidații care întrunesc numărul cel mai mare de voturi. Scrutinele se vor desfășura până se va întruni majoritatea cerută.

47. Alegerea în funcțiile de conducere, cu excepția a ceea ce este prevăzut la art. 52, se va face pe baza unei majorități simple, adică jumătate plus unu din numărul celor prezenți cu drept de vot.

48. În adunări, consilii și comitete directoare, la toate nivelurile, participă cu drept de cuvânt și de vot toți aderenții care au obligații statutare. Au drept de cuvânt asistenții și aderenții specificați pentru fiecare caz de Regulamentul prezent. La adunarea diecezană, pe baza hotărârii consiliului diecezan, pot să participe cu drept de cuvânt responsabilii grupurilor despre care se vorbește la art. 22 din Statut. La adunarea parohială, pe baza hotărârii consiliului, pot să participe cu drept de cuvânt și simpatizanții.

49. Programa anuală, atât la nivel unitar cât și la nivelul sectoarelor, se fixează în consilii, la diferite niveluri, și se încadrează în proiectul unitar formativ-apostolic al asociației, în programa hotărâtă de către adunarea diecezană, ținând cont de planul pastoral al Bisericii locale. O asemenea programă se realizează cu aportul specific al posibilităților și competenței fiecărui membru.

50. Adeziunea poate fi retrasă de către cel interesat prin comunicarea deciziei sale consiliului parohial. Același consiliu, pentru motive grave, poate să invite un membru să se retragă din asociație. În caz de refuz, rămânând motivele grave, consiliul poate să declare că persoana respectivă nu mai face parte din asociație. Cel interesat poate să prezinte cazul său comitetului director diecezan care ia hotărârea definitivă.
Consiliul diecezan poate să declare că o asociație sau un grup nu fac parte din A.C. atunci când acestea nu mai corespund naturii, scopurilor și cerințelor prevăzute de Statutul A.C

51. Membrii A.C. din sectorul de tineri, consilierii aleși ca reprezentanți ai sectorului tineri, responsabilii la diferitele niveluri ai sectorului tineri, participanții cu alt titlu la întrunirile unui asemenea sector în adunare și în consiliu, nu trebuie, de regulă, să depășească vârsta de 30 de ani.

52. Alegerea președintelui A.C. se va face pe baza unei majorități absolute a membrilor cu drept de vot. Pentru a patra votare este suficientă majoritatea simplă.

53. La diferite niveluri, organismele deliberante și executive rămân în funcție până când intră noile organisme alese după normele stabilite.
Prin durata mandatului se înțelege perioada care se scurge între o adunare electivă și succesivă de același fel.

54. Controversele care apar în asociație vor fi aduse la respectivul consiliu parohial, zonal sau diecezan care le va rezolva cu spirit de caritate, comuniune și corecție fraternă.

55. Consiliul diecezan, pentru motive bine întemeiate, poate să ceară unui membru al comitetului director să demisioneze. Pentru această hotărâre este necesar acordul majorității absolute a membrilor cu drept de vot. Aceasta este valabil și pentru consiliul parohial și zonal în cazul responsabililor parohiali și zonali.

56. Un consilier ales care lipsește fără un motiv justificat la trei întruniri ale consiliului decade din funcție și va fi ales provizoriu un alt membru. Același lucru este valabil și în cazul demisiei sau al împiedicării desfășurării mandatului. Despre decăderea din funcție va lua act consiliul căruia membrul îi aparține.

Raportul cu celelalte asociații

57. În Dieceza de Iași, legătura dintre A.C. și celelalte asociații se exprimă la diferite niveluri prin promovarea acțiunilor reciproce, prin inițiative comune și prin participarea la organismele asociative responsabile.

58. Între A.C. și celelalte asociații se va urmări unitatea care să fie expresia apostolatului și slujirii ecleziale comune. Acestea se realizează, la toate nivelurile, prin inițiative comune în jurul realităților specifice. O asemenea unitate se exprimă în același timp și în diversitatea modurilor de abordare a realităților și a metodelor folosite.

59. La nivelul de bază, comitetul director al A.C. prin toate sectoarele va încerca stabilirea de contacte cu responsabilii celorlalte asociații având scopul de a favoriza cunoașterea reciprocă și de a găsi inițiative pastorale comune.

60. La nivel diecezan atunci când ar fi necesar și folositor, pentru teme și probleme de interes care se abordează la lucrările adunării generale diecezane, vor fi invitați și responsabilii diecezani ai celorlalte organizații.
Comitetul director va desemna persoanele care să participe la congresele diecezane ale celorlalte organizații, atunci când acestea vor face invitație.

61. Comitetul director al A.C. va contacta responsabilii celorlalte organizații la nivel diecezan pentru a se întâlni în ședință comună cel puțin o dată pe an, cu scopul de a găsi inițiative pastorale comune.

62. Acțiunile și activitățile comune sunt organizate și finanțate de către toate asociațiile implicate.

Dispoziții generale

63. Prezentul Regulament diecezan de actualizare a Statutului A.C. poate să fie modificat în sesiunea consiliului diecezan de către majoritatea celor prezenți cu drept de vot.

64. Normele prezentului Regulament, hotărâte și aprobate de către consiliul diecezan al A.C. la 21.10.2000, intră în vigoare la 03.12.2000.

Administrarea Sfântului Mir
Duminică, 1 septembrie 2013, în biserica din Faraoani, 168 de copii au primit sacramentul sfântului Mir în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. După un timp de lungi pregătiri, a venit ziua în care copiii au primit darurile Duhului Sfânt. Pentru început, episcopul Aurel Percă a fost primit cu aplauze... [ continuare ]
Liturghie cu requiem pentru răposații accidentului de pe Valea Uzului
PS Petru Gherghel a prezidat Liturghia de comemorare a 25 de ani de la tragicul accident de pe Valea Uzului în care și-au pierdut viața 27 de persoane (19 din Faraoani, 4 din Valea Mare și 4 din Orbeni). Liturghia a fost celebrată în cimitirul din Faraoani, duminică, 25 august... [ continuare ]
Primiția pr. Marius-Cătălin Alistar, OFMConv.
Parohia Faraoani a avut bucuria ca fratele Marius-Cătălin Alistar, originar din această comunitate, să fie hirotonit preot pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, la 29 iunie 2013, în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iași, de către PS Petru Gherghel... [ continuare ]

© 2006-2013 Parohia Romano-Catolică Faraoani - tel.: +40-234-254015; e-mail: faraoani@gmail.com