Bun venit pe situl nostru! Domnul să te binecuvânteze!

Statutul Acțiunii Catolice "Sf. Iosif" din Dieceza de Iași

Natura și scopul

Participarea la Acțiunea Catolică

Asociația diecezană

Acțiunea Catolică a Copiilor

Norme cu caracter administrativ

Dispoziții generale


Natura și scopul

1. Se constituie Acțiunea Catolică "Sfântul Iosif" din Dieceza de Iași cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare, nr. 26. Asociația va putea să-și deschidă filiale în oricare parohie din Dieceza de Iași cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Statut și Regulament.

2. Acțiunea Catolică "Sfântul Iosif" este o asociație de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară și organică și în directă colaborare cu ierarhia Bisericii.

3. Obiectivul Acțiunii Catolice este esențialmente religios vizând apostolatul; cuprinde evanghelizarea, sfințirea oamenilor și formarea creștină a conștiințelor în așa fel încât să impregneze cu spirit evanghelic diferitele comunități și medii.
Acțiunea Catolică, prin programele sale și prin acțiunile personale ale membrilor săi, contribuie la construirea unei societăți civile bazată pe principiile vieții și moralității creștine, formează laicii catolici în spiritul unui angajament responsabil, personal și colectiv față de valorile vieții, libertății și demnității persoanei și grupurilor de persoane.

4. Laicii care aderă la Acțiunea Catolică "Sfântul Iosif":
a) se angajează la formarea personală și comunitară care îi ajută să corespundă vocației universale de sfințire și apostolat în condițiile lor specifice de viață;
b) colaborează la misiunea Bisericii, aducând experiența lor proprie și asumându-și responsabilitatea în viața asociației pentru a contribui la elaborarea și punerea în practică a acțiunii pastorale a Bisericii, ținând cont în mod constant de mentalitatea, cerințele și problemele persoanelor, familiilor și mediilor de viață;
c) se angajează să mărturisească în viața lor unirea cu Cristos și să influențeze cu spirit creștin și cu responsabilitate tot ceea ce fac în mediul realităților temporale.

5. Acțiunea Catolică înțelege să fie în viața asociativă un semn al unității Bisericii în Cristos. Asociația se organizează în așa fel încât favorizează comuniunea între membrii ei și cu toate persoanele din poporul lui Dumnezeu și face organică și eficace slujirea comună apostolică.

6. Acțiunea Catolică, pentru a realiza propria slujire la construirea și misiunea poporului lui Dumnezeu, colaborează direct cu ierarhia așezată de Dumnezeu să conducă Biserica, într-un raport de comuniune deplină și de încredere. Acceptă cu disponibilitate călăuzirea ei și își oferă cu responsabilitate propria contribuție organică și sistematică la pastorația Bisericii. Colaborează la creșterea comuniunii între laici, cler și episcop.

7. Experiența asociativă și activitatea apostolică a Acțiunii Catolice au ca primă îndatorire prezența și slujirea în Biserica locală și se desfășoară în unitate constantă cu cerințele și deciziile sale pastorale. Pentru aceasta, ea oferă contribuția sa organismelor pastorale ale diecezei și parohiei. Acțiunea Catolică promovează responsabilitatea în misiunea Bisericii Universale și colaborează la creșterea spiritului ecumenic.

8. Acțiunea Catolică, în slujire reciprocă și fraternă, colaborează cu diferite asociații, opere și grupuri de apostolat.

9. Acțiunea Catolică, în diversele sale diviziuni, participă la activitatea organizațiilor internaționale catolice.

10. Acțiunea Catolică, oferind posibilități de a participa la propria activitate apostolică, colaborează la deplina dezvoltare a familiei în care se întâlnesc experiența naturală umană și harul sacramentului căsătoriei și favorizează promovarea rolului ei activ și responsabil în pastorație.

11. În Acțiunea Catolică preoții asistenți participă la viața asociației și a diviziunilor sale, contribuind la alimentarea vieții spirituale și a sensului apostolic și promovează unitatea. Preotul asistent exercită slujirea sa ministerială participând la misiunea episcopului, în așa fel încât colaborarea în apostolat a preoților și a laicilor să redea mai deplin comuniunea eclezială a asociației.
Preotul asistent este numit pentru asociația diecezană, precum și pentru fiecare asociație parohială, de către autoritatea competentă; participă la adunările asociației, ale consiliilor și ale comitetului director. Pentru a asigura prezența sacerdotală în fiecare diviziune asociativă preotul asistent poate cere ca autoritatea bisericească să numească alți preoți care să-l ajute; aceștia pot fi aleși în conformitate cu natura și cerințele fiecărei diviziuni (sector, mișcare sau grup).

12. Asociația poate solicita, pentru buna desfășurare a activității ei, sprijinul unor persoane consacrate aparținând diferitor congregații religioase.

Participarea la Acțiunea Catolică

13. Pot să adere la A.C. toți creștinii catolici care, acceptând natura și scopul acesteia, înțeleg să participe la viața uneia din asociațiile sale parohiale existente în dieceză.

14. Adeziunea este personală, se exprimă și se primește în forma stabilită de consiliul diecezan al Acțiunii Catolice.

15. A face parte din Acțiunea Catolică obligă pe fiecare membru:
- să contribuie cu rugăciunea și cu jertfa, cu studiul și cu acțiunea la realizarea scopului A.C.;
- să contribuie financiar la viața și activitatea asociației.
Membrii A.C. au dreptul de a participa, direct la nivel parohial și prin reprezentanți la alte niveluri, la luarea hotărârilor fundamentale ale asociației.

16. Dacă adunarea generală nu stabilește altfel, membrii consiliilor parohiale sunt aleși în fiecare an, iar funcțiile de conducere ale A.C. la nivel zonal și diecezan au, de regulă, durata de doi ani și pot fi reînnoite.

17. Președinții sunt aleși de către adunările generale la toate nivelurile, fiind obligatorie numirea lor de către autoritatea competentă (episcop, asistent spiritual zonal, paroh), fie în scris, fie verbal.

18. Funcțiile de conducere în A.C. pot fi încredințate oricărei persoane membre, indiferent de sex sau vârstă, având în vedere însă diviziunea pentru care este desemnat responsabil.

19. Calitatea de membru se pierde în următoarele cazuri:
a. când se încalcă prevederile Statutului și ale Regulamentului și se aduc prejudicii morale sau materiale Acțiunii Catolice;
b. la cerere;
c. prin deces;
d. prin desființarea asociației.
În cazul prevăzut la punctul a, decizia de excludere se va lua de către consiliul parohial și va fi comunicată în scris membrului exclus. Persoana nemulțumită de decizia consiliului parohial poate face contestație în termen de 30 de zile de la primirea deciziei de excludere la consiliul diecezan. Hotărârea consiliului diecezan este definitivă.

Asociația diecezană

20. Asociația diecezană a A.C. îi reunește pe toți aceia care în dieceză aderă la A.C. Ea colaborează cu episcopul și oferă contribuția ei consiliului pastoral pentru construirea și misiunea Bisericii locale. Se divide în asociații parohiale și, după cerințe și situații, în grupuri interparohiale și diecezane. În interiorul asociației diecezane se pot constitui mișcări care leagă grupuri parohiale, interparohiale sau diecezane, având caracteristici comune.

21. Organele de conducere ale asociației diecezane sunt:
- adunarea generală - formată din reprezentanții asociațiilor parohiale, ai grupurilor interparohiale și diecezane și din membrii consiliului diecezan;
- consiliul - ales în așa fel încât să reprezinte componentele asociației. Fac parte de drept membrii comitetelor zonale, ai comitetului director, precum și responsabilii mișcărilor existente în cadrul asociației. Consiliul răspunde de viața și activitatea asociației diecezane în fața adunării diecezane și a episcopului;
- comitetul director - format din președinte, vicepreședinte, secretar, administrator, responsabilii A.C. a Copiilor, Tinerilor și Adulților. Președintele diecezan trebuie numit de către episcop.
Adunarea și consiliul se reunesc și pe sectoare.
Normele cu privire la compunerea, atribuțiile și funcționarea adunării, a consiliului și a comitetului director, precum și procedurile de alegere, sunt stabilite de Regulamentul aprobat de către consiliul diecezan.

22. Asociația parohială a A.C. este formată din toți laicii parohiei care aderă la A.C. Se îngrijește de formarea membrilor și de coordonarea implicării lor și a grupurilor în apostolat, colaborând cu parohul pentru creșterea și angajarea misionară a comunității parohiale.
În interiorul asociației se pot constitui grupuri ca o primă experiență asociativă elementară și vitală; constituirea grupurilor este aprobată sau promovată de către consiliul asociației și înțelege să favorizeze formarea membrilor, mărturia lor în propriile medii de viață și participarea lor organizată la slujirea pastorală comună a parohiei. Pentru a răspunde la cerințele formative și pastorale specifice, asociația parohială se împarte în trei sectoare: tineri, adulți și copii. În interiorul sectoarelor pot fi momente formative distincte pentru bărbați și femei, tineri și tinere, băieți și fete.
În asociația parohială, A.C. a Copiilor are o structură specifică după liniile stabilite în articolele 28-32.

23. Organele de conducere ale asociației parohiale sunt:
- adunarea generală - compusă din toți laicii parohiei care aderă la A.C.;
- consiliul - ales în așa fel încât să reprezinte componentele asociației. Din consiliu fac parte de drept membrii comitetului director, responsabilii A.C. a Copiilor și responsabilii grupurilor.
- comitetul director - format din președinte, vicepreședinte, secretar, administrator, responsabilii A.C. a Copiilor, Tinerilor și Adulților.
Președintele asociației parohiale este numit de către paroh.
Adunarea generală și consiliul se reunesc și pe sectoare.
Compunerea, atribuțiile și funcționarea organelor de conducere, precum și procedura de alegere, sunt stabilite de Regulamentul diecezan.

24. După necesități, pot fi stabilite legături ale A.C. la nivel intermediar între parohie și dieceză (zonă, decanate etc.).

25. Asociația zonală este formată din toți membrii asociațiilor parohiale care fac parte dintr-o anumită zonă de activitate. Zonele sunt determinate în funcție de așezarea geografică a fiecărei asociații parohiale sau de posibilitățile acesteia de comunicare.
Organele de conducere ale asociațiilor zonale sunt similare cu cele existente la nivel parohial sau diecezan.

26. Pentru finalități pastorale și în relație cu mediile speciale, pot să se constituie grupuri interparohiale sau diecezane. Aderenții la aceste grupuri participă la adunările A.C. din parohiile lor.

27. În mișcările despre care vorbește art. 20, sunt incluse grupurile parohiale, interparohiale și diecezane asemănătoare între ele care au drept scop realizarea obiectivelor pastorale ale A.C. în raport cu experiența de viață sau cu mediile specifice lor. Constituirea și structura mișcărilor sunt aprobate de către consiliul diecezan.
Un secretar este ales de către congresul diecezan al mișcării și va fi confirmat de către consiliul asociației diecezane.

Acțiunea Catolică a Copiilor

28. În interiorul asociațiilor parohiale și diecezană, A.C. a Copiilor este deschisă celor care au vârsta între 6 și 14 ani (copii și preadolescenți).

29. A.C. a Copiilor are scopul de a oferi copiilor și preadolescenților care aderă experiența organică de viață bisericească și implicarea misionară proprie A.C., corespunzător vârstei.

30. A.C.C. se împarte în diferite secțiuni, după cerințe (vârstă, sex etc.).

31. A.C.C. realizează misiunea sa formativă și misionară în secțiunile sale prin viața de grup - printr-o participare cât mai conștientă la comunitatea bisericească - caracterizată de trei momente complementare între ele: cateheza, viața liturgico sacramentală și serviciul de caritate. Pentru toate aceste activități grupurile sunt ajutate și conduse de către educatori pregătiți în mod specific care colaborează cu familiile la educarea umană și creștină a copiilor. De viața grupului trebuie să fie interesate și familiile.

32. Organele diecezane ale A.C.C. se îngrijesc de pregătirea educatorilor și formulează propuneri pentru alegerea acestora. Educatorii grupurilor și responsabilii secțiunilor A.C.C. sunt aleși conform normelor stabilite de Regulament. Aceștia vor alege și vor propune adunării generale responsabilul parohial al A.C.C., care va face parte din comitetul director.
Reprezentanții A.C.C. în adunarea parohială a A.C. sunt educatorii și responsabilii acesteia. În consiliul parohial, A.C.C. este reprezentată de către responsabilii secțiunilor. Responsabilul diecezan al A.C.C. este ales de către responsabilii parohiali ai A.C.C. și confirmat de către adunarea diecezană. Acesta face parte din comitetul director al asociației diecezane.

Norme cu caracter administrativ

33. Mijloacele materiale ale A.C. se vor inventaria, ele alcătuind patrimoniul A.C.

34. Membrii asociației contribuie personal, în modurile stabilite de Regulament și după posibilitățile proprii, la finanțarea activității asociației parohiale, zonale și diecezane. Cotizațiile se fixează anual de către consiliul diecezan.

35. Patrimoniul A.C. se constituie prin:
- cotizația lunară
- donații
- valorificarea unor produse cu specific religios
- organizarea de spectacole și vânzarea de publicații etc.

36. Responsabilitatea administrării fiecărei asociații, la diferite niveluri, revine comitetului director al asociației care va încredința această responsabilitate administratorului, acesta răspunzând în fața consiliului. Consiliul va stabili cotele de cheltuieli destinate activităților comune și acelea ale fiecărei diviziuni.

37. Secretarul asigură funcționarea oficiilor și serviciilor asociației în diferitele sale diviziuni (copii, tineri și adulți) și este responsabil în fața comitetului director.

Dispoziții generale

38. Orice modificare sau completare a prezentului Statut trebuie să fie aprobată de către adunarea generală diecezană. Statutul devine operativ după ce a fost ratificat de către episcop.

39. Regulamentul asociației diecezane este aprobat de către consiliul diecezan. Modificările Regulamentului sunt de competența consiliului diecezan.

Administrarea Sfântului Mir
Duminică, 1 septembrie 2013, în biserica din Faraoani, 168 de copii au primit sacramentul sfântului Mir în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. După un timp de lungi pregătiri, a venit ziua în care copiii au primit darurile Duhului Sfânt. Pentru început, episcopul Aurel Percă a fost primit cu aplauze... [ continuare ]
Liturghie cu requiem pentru răposații accidentului de pe Valea Uzului
PS Petru Gherghel a prezidat Liturghia de comemorare a 25 de ani de la tragicul accident de pe Valea Uzului în care și-au pierdut viața 27 de persoane (19 din Faraoani, 4 din Valea Mare și 4 din Orbeni). Liturghia a fost celebrată în cimitirul din Faraoani, duminică, 25 august... [ continuare ]
Primiția pr. Marius-Cătălin Alistar, OFMConv.
Parohia Faraoani a avut bucuria ca fratele Marius-Cătălin Alistar, originar din această comunitate, să fie hirotonit preot pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, la 29 iunie 2013, în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iași, de către PS Petru Gherghel... [ continuare ]

© 2006-2013 Parohia Romano-Catolică Faraoani - tel.: +40-234-254015; e-mail: faraoani@gmail.com